Dossierbeheerder voor de controle op de gewone uitgaven (m/v/x)

Stad Brussel

Auswahlcode

XNC23708

Sprache

Dutch

Diploma

Bachelor

Vertragstyp

Contractueel

Function degree

B

Type of recruitment

Externe rekrutering

Contract duration

Onbepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Voltijds

Jobinhoud

U bent verantwoordelijk voor de lopende dossiers met betrekking tot de controle van de gewone uitgaven, overeenkomstig de geldende wetgeving en procedures.

U werkt in een organisatorische eenheid van een vijftal personen onder toezicht van het diensthoofd. U werkt nauw samen met de financiële controleurs van de gewone uitgaven, de factuurbeheerders, de gemeentekas, het centraal secretariaat, alle departementen van de Stad Brussel, de Politiezone Brussel-Elsene, de andere besturen, leveranciers, I-City, enz.

Takenpakket:

 • U controleert of de lopende dossiers en boekhoudkundige stukken volledig zijn, u controleert de juistheid van de gegevens en gaat na of de dossiers voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • U verzamelt de voor het dossier relevante informatie en neemt hiervoor contact op met de beheerders van de andere departementen, u werkt de workflow-rapporten, referentiebestanden, boekhouddocumenten bij voor de lopende dossiers die door de departementen zijn aangemaakt en volgt deze op.
 • U brengt advies uit over de wettigheid en regelmatigheid van de verslagen die een financiële impact hebben en over de boekhouddocumenten.
 • U voert gegevens in voor de vastleggingen in Brufin, voor elk boekhouddocument (invoering van bedragen, details voor de historiek van het dossier).
 • U voert de bewijsstukken in het boekhoudsysteem Brufin in met behulp van de software Irisnext.
 • U verleent advies en bijstand aan de andere departementen in het kader van lopende dossiers (procedures in Brufin om een vastlegging aan te maken (bv. hoe een geldige motivering formuleren in de workflow voor een uitgave, enz.)).
 • U stelt verklarende nota's op over de boekhouddocumenten in het kader van de behandelde dossiers, e-mails aan de beheerders van de andere departementen.
 • U ontwikkelt uw expertise op het vlak van gemeenteboekhouding, Brufin en overheidsopdrachten.
 • U geeft de relevante informatie door aan het diensthoofd en brengt verslag uit over de vorderingen bij de verwezenlijking van de doelstellingen.

Werkgever

Met ongeveer 3800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk is de Stad Brussel een van de belangrijkste werkgevers in het Brussels Gewest.

Het departement Begroting en Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het boekhoudkundig en budgettair beheer van de Stad, alsook voor de vaststelling en inning van de gemeentebelastingen. Het is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding, de opmaak van de jaarrekening en het opstellen van de gemeentebegroting en ziet toe op de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven. Daarnaast is het departement verantwoordelijk voor het identificeren van de belastbare feiten, het registreren en innen ervan en het beheren van administratieve geschillen met betrekking tot de belastingen van de Stad. Het centraliseert het toezicht en de controle op alle ontvangsten en de inning van de schuldvorderingen en belastingen. Het is ook verantwoordelijk voor het beheer van de kasmiddelen, het vermijden van de verjaring van rechten en vorderingen en het regelen van alle beslagleggingen en overdrachten.

De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder controle gewone uitgaven (M/V/X) voor haar dienst Controle op de gewone uitgaven.

https://jobs.brussel.be/nl/vacature/95351/gestionnaire-de-dossiers-contr%c3%b4le-des-depenses-ordinaires-h-f-x-/

Competenties

U bent houder van een bachelordiploma. Een bachelor boekhoudadministratie, rechten of in een algemene economische richting is een pluspunt.

Voor een interne kandidatuur, moet u voldoen aan de voorwaarden voor interne mobiliteit of bevordering tot een functie in de graad van secretaris.

Als u uw diploma in het buitenland hebt behaald, is, behoudens enkele uitzonderingen, een gelijkwaardigheidsverklaring van de Federatie Wallonië-Brussel verplicht http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique)

 • U werkt graag met cijfers (bv. beheer van bankrekeningen, onkostenrapportage ...)
 • U hebt uitstekende IT-vaardigheden, met name in Excel, Word en boekhoudsoftware
 • U kunt autonoom werken maar functioneert ook goed in teamverband
 • U gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk
 • U beheerst perfect Nederlands of Frans en hebt een goede kennis van de tweede taal (Frans/Nederlands). Een minimumniveau B1 wordt vereist.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutoloon: minimaal 2822,02 euro per maand (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, gezinssituatie en slagen voor het taalexamen) - U kunt een loonraming maken met onze online loonsimulator https://loonsimulator.brussel.be
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling MIVB-abonnement en tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets), mogelijkheid van hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor werknemers ten belope van 3% van het brutoloon
 • Mogelijkheid om te telewerken (na een inwerkperiode van 6 maanden)
 • Regelmatige opleidingen
 • Telasteneming van het remgeld door de Stad voor medische zorgen voor u en uw gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).
 • Plaats van tewerkstelling: Brucity – Hallenstraat 4 te 1000 Brussel

Procedure

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel, worden telefonisch uitgenodigd voor geautomatiseerde selectieproeven en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties van de kandidaten.

Solliciteren

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 15/12/2023. Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.

https://jobs.brussel.be/nl/vacature/95351/gestionnaire-de-dossiers-contr%c3%b4le-des-depenses-ordinaires-h-f-x-/

Extra info

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.
We moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. We zullen rekening houden met eventueel noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie in de administratie.